NYEREMÉNYJÁTÉK OKOSelefánt.hu

Játszani itt tudsz: https://www.facebook.com/okoselefant

OKOSelefánt.hu  Nyereményjáték

Játék szervezője: Ink-On Kft. , 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 107-115. A. ép. 2., Adószám: 24272601-2-43

Szervező végzi az  OKOSelefánt Facebook Nyereményjáték - a továbbiakban: Játék - teljes körű lebonyolítását.

 I. A játék meghatározása:

Szervező nyereményjátékot hirdet melyben vállalja, hogy a www.facebook.com címen elérhető közösségi portálon (a továbbiakban: Facebook, vagy közösségi portál) regisztrált felhasználói felületén (a továbbiakban Szervezői Facebook oldal) OKOSelefánt - névre szóló mesekönyvek Nyereményjátékban részt vevők között  ajándékot sorsol ki.

 II. A Játékban való részvétel feltételei:

A Játékban részt vehet minden cselekvőképes felnőtt korú, magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy, aki rendelkezik saját Facebook felhasználói fiókkal, amelyből megállapítható a személye és a kora. A játékban kizárólag nagykorú személyek vehetnek részt.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Szervező számára szerződés alapján megbízási, illetőleg vállalkozási tevékenységet kifejtő valamennyi magán- illetőleg jogi személy, továbbá az említett felek munkavállalójának vagy vezető tisztségviselőjének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói, illetőleg a hozzátartozók gyermekei.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot - akár annak időtartama alatt is - egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Szervező jogosult bármely játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el. A jelen játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a https://www.facebook.com/okoselefant és a https://okoselefant.hu/ oldalon, a játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Szervező kizár minden, a Játék használatából eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást.

III. A Játék menete

A https://www.facebook.com/okoselefant oldalon meghírdetett játékban résztvevők között a szervező ajándékot sorsol ki.

A nyertes felhasználó nevét a Szervező https://www.facebook.com/okoselefant felületén  a sorsolás napján. A nyertes felhasználó üzenetet küld a Szervezőnek https://www.facebook.com/okoselefant  oldalon Messenger üzenetben vagy felveszi a kapcsolatot a szervezővel a  https://okoselefant.hu/kapcsolat/ oldalon található valamely elérhetőségen, és az adategyeztetések után a nyeremény ajándékcsomagot a Szervező futárszolgálat igénybevételével  juttatja el a nyerteshez az általa megadott címre a Játék lezárását és a nyertessel való címegyeztetést követő 30 napon belül.  A sikertelen értesítés, illetve egyéb okok miatt át nem vett nyereményeket a Szervező szabadon felhasználhatja.

Adatvédelmi nyilatkozat: https://okoselefant.hu/aszf/

 

IV. A sorsolás módját a játék leírásának megfelelően végezzük.

V. Játék időtartama a játék leírásában található.

VI. A nyeremény ajándékcsomag tartalma:  a játék leírásában található.

VII. Egyéb rendelkezések

A Játékos jelen szabályzat előírásain túl köteles megtartani a Facebook vonatkozó felhasználási feltételeit.

Játékos, Szervező és Lebonyolító kijelentik, hogy a Facebook platform üzemeltetőjét Facebook Ireland Limited Hannover Reach, 5-7 Hannover Quay Dublin 2, Ireland VAT Reg. No. IE9692928F teljes mértékben felmentik minden, jelen Játékkal kapcsolatos kártérítési, illetve jogi felelősség alól.

Szervező és Lebonyolító kijelentik, hogy jelen Játék – a Facebook Platform használatán túl –nem áll kapcsolatban az Instagrammal, a promóciót a Facebook nem támogatja, ajánlja vagy szervezi.

A Játék során megadott személyes adatokat a Szervező kezeli, azokat harmadik fél részére semmilyen körülmények között át nem adja.